Algemene voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden als PDF

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen en ritten van Sillybus Fun & Partytravel.

Door akkoord te geven op de website, danwel per email, dat u deze gelezen heeft, verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze na te leven.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat alle medereizigers waarvoor u boekt op de hoogte zijn van deze voorwaarden.

Het niet naleven van deze voorwaarden kan ertoe leiden dat reizigers geweigerd worden danwel dat de rit voor een of meerdere reizigers niet voortgezet wordt.

Kosten die ontstaan uit het niet naleven van deze voorwaarden worden verhaald op de betreffende boeker.

DefinitiesAlgemeenGedragingen en gebodenStiptheidVerantwoordelijkhedenBusroutes op aanmeldingOffertes en prijzenToepasselijk recht, uitzonderingen en geldigheid.

Definities

 • Vervoerder: Sillybus Fun & Partytravel, of een ander Touringcarbedrijf dat door Sillybus Fun & Partytravel wordt ingeschakeld om een rit of route te rijden.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, organisatie, instantie of het bedrijf in wiens naam een overeenkomst wordt aangegaan met de vervoerder inzake het leveren van een vervoersdienst en/of aanvullende diensten.

 • Boeker: een natuurlijk persoon die zichzelf en/of andere natuurlijke personen heeft ingeschreven/aangemeld om deel te nemen aan een door de touringcarondernemer of opdrachtgever aangeboden rit of route.

 • Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke, dan wel digitale toezegging van de opdrachtgever waarbij akkoord wordt gegaan met een door de vervoerder gedane aanbieding tot uitvoering van vervoer met of zonder eventuele extra diensten, die door vervoerder na akkoord te zijn gegaan bevestigd wordt, waarna er een wederzijdse contractuele verplichting ontstaat tussen opdrachtgever en vervoerder.

 • Buschauffeur: een natuurlijk persoon die door vervoerder is aangesteld om, onder verantwoording van de vervoerder, de bus waarmee reizigers worden vervoerd te besturen, en beslissingen te nemen inzake routes, sancties, en voorwaarden. De buschauffeur heeft namens de vervoerder de feitelijke leiding van de rit/route.

 • Steward of Host): een natuurlijk persoon die door vervoerder is aangesteld om, onder verantwoordelijkheid van vervoerder, in de bus toe te zien op het naleven van de voorwaarden, aanvullende diensten te verrichten in de bus, en de buschauffeur te assisteren waar dit nodig is.

 • Passagier: een natuurlijk persoon die in enige vorm gebruik maakt van de door de touringcarondernemer aangeboden diensten.

 • Bus of Touringcar: een voertuig, ingericht voor het vervoer van ten minste 9 personen buiten de bestuurder, eigendom van ingehuurd door de vervoerder, waarmee de Buschauffeur, al dan niet bijgestaan door een steward/host, Passagiers vervoerd volgens de gesloten overeenkomst.

 • Busrit: Een door een opdrachtgever aangevraagd soort vervoer, waarbij de opdrachtgever de opstapplaatsen en eindbestemming vooraf bepaald, die vervoerder verzorgt door de rit overeenkomstig de opdracht uitvoert.

 • Busroute: Een door vervoerder georganiseerde soort vervoer, waarbij de vervoerder de mogelijkheid biedt om aan dit vervoer deel te nemen, volgens tijden, opstapplaatsen en bestemmingen die door vervoerder vooraf kenbaar zijn gemaakt.

 • Ritprijs of Reissom: de prijs die tussen de touringcarondernemer en de opdrachtgever wordt overeengekomen voor de uitvoering van de Busrit of Busroute. De ritprijs kan worden vastgesteld per reiziger of aan de opdrachtgever worden doorgegeven als een totaalprijs, al dan niet in combinatie met aanvullende diensten (zoals entreebewijzen, consumpties, overnachtingen)

Algemeen

 

 • Alle door de vervoerder uitgevoerde busritten en busroutes worden uitgevoerd volgens het geldende arbeidstijdenbesluit. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever het reisschema hierop moet aanpassen. De vervoerder zal u hier alle informatie over verstrekken die noodzakelijk is.

 • Gevonden voorwerpen zullen door de vervoerder 30 dagen worden bewaard alvorens te worden vernietigd.

 • De vervoerder, en bij uitvoering van een rit/route de chauffeur, behoudt het recht om te allen tijde personen de toegang tot de bus te ontzeggen of personen tijdens de reis uit de bus te verwijderen.

 • Schades en kosten dienen, voor zover de hoogte bekend is, direct bij de buschauffeur te worden afgerekend. Indien schades later getaxeerd of geconstateerd worden, wordt een factuur nagestuurd.

Gedragingen en geboden

 

 • De Nederlandse wet is te allen tijde in de bus van toepassing, ook wanneer de bus op buitenlands grondgebied rijdt. Van alle overtredingen zal aangifte worden gedaan bij de politie.

 • Alle passagiers van 14 jaar of ouder dienen, conform de Nederlandse wet, een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en te kunnen tonen tijdens de gehele busreis.

 • Passagiers dienen bij buitenlandse reizen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de wetgeving van het land waarin men zich op dat moment bevindt en daarbij eveneens rekening te houden met de lokale gebruiken en gewoontes.

 • De aanwijzingen van de buschauffeur en/of de steward/host dienen strikt te worden opgevolgd.

 • De bus dient in de staat te blijven zoals deze is aan het begin van de busrit/busroute. Alle ontstane directe en indirecte schade(s) zal(/zullen) worden verhaald op de opdrachtgever, ook indien de schade(s) niet met opzet is(/zijn) ontstaan.

 • Het is niet toegestaan de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. Indien de bus dermate verontreinigd is dat het opruimen door één persoon niet binnen 15 minuten kan gebeuren, zullen schoonmaakkosten à 40 euro in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Wordt de bus door overgeven verontreinigd is het tarief € 75,-

 • Eventuele bagage dient deugdelijk verpakt te worden aangeboden. Drugs, explosieven, wapens, drukhouders of gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in de bagage, ook niet indien zich deze buiten de bus bevinden (bijvoorbeeld in een aanhangwagen).

 • Wapens en vuurwerk zijn streng verboden. De buschauffeur/steward/host heeft het recht te fouilleren hierop.

 • Roken in de bus is verboden.

 • Drugs en andere verdovende middelen zijn streng verboden, zowel het gebruik als het bezit ervan in de bus.

 • Eigen consumpties meenemen en nuttigen in de bus is niet toegestaan.

 • Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalzakken in het gangpad. Als deze vol zijn is er voorin de bus voldoende lege zakken aanwezig.

 • Overgeven in de bus kost 75 euro per incident. Aan het overgeven in een van de daarvoor bestemde gratis verkrijgbare zakjes of in de afvalzakken zijn geen kosten verbonden. Indien de schoonmaakkosten of veroorzaakte onkosten van het braken dermate hoog zijn dat deze de 75 euro overtreffen, is de vervoerder gerechtigd de werkelijke schoonmaakkosten aan de veroorzaker door te berekenen.

 • Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de bus te gooien of om voorwerpen of ledematen (deels) uit de dakluiken of andere openingen van de bus naar buiten te steken.

 • Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of armleuningen of om te gaan zitten op de armleuningen.

 • Het is niet toegestaan om aan bagagerekken, aan deuren of aan andere delen van de bus te gaan hangen.

 • Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen of de noodhamer of de brandblusser te hanteren, anders dan in het geval van een noodsituatie.

 • Mensen die op de heenreis al dusdanig dronken of onder invloed zijn van verdovende middelen, zullen bij vertrek van de bus worden geweerd.

 • Het is niet toegestaan in de bus ruzie te maken, herrie te schoppen, anderen uit te dagen, te beledigen, te discrimineren of op andere manier asociaal gedrag tentoon te stellen.

 • Bij fysiek geweld zal de desbetreffende persoon zonder discussie direct en permanent uit de bus verwijderd worden.

Stiptheid

 

 • Iedereen wordt geacht 5 tot 10 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn.

 • Indien (op de terugweg) de bus later vertrekt door het niet tijdig aanwezig zijn van passagiers, of indien onderweg extra vertraging ontstaat dankzij het gedrag van passagiers, zal de extra tijd in rekening worden gebracht à 10 euro per 10 minuten per bus.

 • Mocht er om welke reden dan ook voorafgaand aan het vertrek (voor de terugweg) vertraging optreden, dan verzoeken wij u de buschauffeur of de vervoerder hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.

 • Indien er vanuit de vervoerder of door de buschauffeur expliciet wordt aangegeven dat de bus stipt zal vertrekken (vanwege een erna nog uit te voeren busreis of vanwege rust- en rijtijden), zal de bus uiterlijk 5 minuten na de afgesproken tijd vertrekken, zelfs als er nog geen reizigers of niet alle reizigers bij de bus aanwezig zijn.

 • Wanneer (een (hele) groep) passagiers dankzij te laat arriveren de bus missen, zal geen restitutie van het reisgeld plaatsvinden. Ook zal er door de touringcarondernemer geen vergoeding worden betaald voor de door hen extra te maken onkosten.

 • Het kan voorkomen dat de bus is vertraagd vanwege eerdere busritten of onvoorziene omstandigheden. Indien een telefoonnummer bekend is zal de buschauffeur de opdrachtgever/boeker/passagier hiervan op de hoogte brengen. Indien deze vertraging groter is dan 15 minuten, is het aan te raden contact op te nemen met de vervoerder op telefoonnummer +31-(0)6-13211694 of het telefoonnummer dat aan de opdrachtgever/boeker/passagier is medegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de uitvoering van busreis.

Verantwoordelijkheden

 

 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door enigerlei vertraging in het vervoer, behalve indien deze schade het gevolg is van nadrukkelijk handelen of nalaten van de touringcarondernemer.

 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit, behalve bij een door de touringcarondernemer veroorzaakt ongeval.

 • De touringcarondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (wan)gedrag van de passagiers. Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) hiervan.

 • Indien door het niet naleven van deze voorwaarden van de passagier op enigerlei wijze boetes dan wel extra kosten voor de vervoerder ontstaan, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de boeker en dient deze zorg te dragen voor betaling hiervan.

 • Bij een busreis met een bestemming met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld een (voetbal)wedstrijd of demonstratie, is de opdrachtgever/boeker aansprakelijk voor eventuele vandalistische schade veroorzaakt aan de bus, ook indien deze veroorzaakt wordt door personen die geen deel uitmaken van de passagiers. De touringcarondernemer kan u desgewenst voorafgaand aan de busreis doorgeven of dit bij uw busreis van toepassing wordt geacht.

 • Indien bestemmingen aangedaan worden waarbij aanvullende eisen gesteld worden door de bestemming (zoals bijvoorbeeld een deurbeleid, bezoekersreglementen, kledingvoorschriften of minimum leeftijd), is de opdrachtgever/boeker dan wel de passagiers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze regels. Indien passagiers geweigerd dan wel verwijderd worden bij de bestemming, zijn deze zelf verantwoordelijk voor vervangend verblijf en/of vervoer.

Busroutes op basis van aanmeldingen (enkel van toepassing op busroutes)

 

 • De boeker dient zorg te dragen voor correcte contactgegevens in zijn bij de touringcarondernemer voor het aanmelden gebruikte (website)account/bestand en dient ervoor zorg te dragen dat deze up-to-date blijven. Indien onjuiste of incomplete contactgegevens worden verstrekt, kan dit leiden tot annulering van de boeking(en) en afsluiting van het account. Eventuele door de touringcarondernemer gemaakte onkosten door onbereikbaarheid zullen op de boeker worden verhaald.

 • De boeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn website account. Risico van misbruik door derden is voor rekening van de boeker/account eigenaar.

 • Het plaatsen van een boeking (het aanmelden) is niet vrijblijvend. Aanmelden is alleen toegestaan indien ook daadwerkelijk de intentie bestaat om mee te reizen. Bij het aanmelden ontstaat dus een deelname verplichting van de boeker waaraan door de vervoerder rechten kunnen worden ontleend.

 • Aanmelden kan via de website tot en met de dag zelf. Om zeker te zijn van plaatsen verdient het aanbeveling telefonisch contact op te nemen of de boeking aangekomen is. Bij korte tijd voor vertrek (+- 3 uur voor aanvang van de rit, kunnen boekingen via de site niet worden gegarandeerd, telefonisch wel.

 • Bij verhindering van een of meerdere aangemelde passagiers dienen deze altijd afgemeld te worden. Afmelden kan kosteloos via email tot 2 uren voor de eerste halte van desbetreffende rit, na dit tijdstip kan enkel telefonisch afgemeld worden bij het op de website vermelde mobiele telefoonnummer. Afmeldingen die later dan een half uur voor de vertrektijd van de bij de aanmelding gekozen opstapplaats aan de touringcarondernemer worden doorgegeven, zullen niet worden geaccepteerd. Indien van toepassing zal in dat geval dan alsnog de vervoersprijs in rekening worden gebracht.

 • Indien een busroute speciaal voor een specifieke groep personen is ingepland en de gehele groep niet komt opdagen, zal door de vervoerder de volledige gemiste opbrengst in rekening worden gebracht.

 • De vervoerder is gerechtigd om opstapplaatsen met weinig passagiers te laten vervallen indien dit routetechnisch (grote) voordelen oplevert, tevens indien dit niet van tevoren bij de informatie over de busreis is vermeld. De vervoerder kan reisalternatieven geven, bijvoorbeeld gebruik van taxi vervoer naar een andere opstapplaats. Op het moment dat een opstapplaats vervalt, vervalt tevens de deelname verplichting van de boekers die gebruik zouden maken van deze opstapplaats.

 • De touringcarondernemer kan een busreis waarbij een minimum aantal passagiers is vastgesteld bij te weinig aanmeldingen annuleren. Bij busroutes kan dit uiterlijk tot 2 uren van tevoren, bij reizen naar evenementen kan dit uiterlijk de dag voor vertrek. Boekers worden per e-mail of whatsapp op de hoogte gebracht of het minimaal aantal passagiers is gehaald of dat de route geannuleerd wordt.

 • Boekers worden geacht via de website van de touringcarondernemer zelf in de gaten te houden of het minimum aantal reizigers reeds is gehaald en voortijdig alternatieven te zoeken indien het erop lijkt dat het minimum aantal niet wordt gehaald.

 • Indien een route niet door dreigt te gaan vanwege te weinig reizigers, wordt een alternatief geboden dat wellicht duurder is. Indien alle boekers hiermee akkoord gaan gaat de rit alsnog door, echter tegen een hoger tarief. Indien, nadat alle boekers hiermee ingestemd hebben, toch nog personen niet meegaan, dient de boeker waar deze perso(o)n(en) onder valt/vallen alsnog het volledige reisbedrag van deze perso(o)n(en) te voldoen.

 • Indien een route niet doorgaat is er geen financiële tegemoetkoming voor de boekers.

Offertes, geldigheid en Prijzen

 

 • Aangeboden prijzen zijn inclusief: B.T.W., verzekering, brandstof, tol- of overtochtkosten en parkeergelden

 • Aangeboden prijzen zijn exclusief ontstane wachttijd en schoonmaakkosten.

 • Afgegeven offertes zijn alleen geldig op de genoemde datum en tijdstippen, en zolang de bus beschikbaar is. Een boeking wordt pas definitief na een bevestiging van vervoerder.

 • Na orderbevestiging dient het bedrag van de rit uiterlijk op het moment van vertrek contant aan de buschauffeur te worden voldaan, danwel voor ons zichtbaar te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.

Toepasselijk recht, uitzonderingen en geldigheid

 • Op al onze offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

 • Er kunnen afwijkingen van deze voorwaarden zijn afgesproken. Echter kan dit alleen schriftelijk en na bevestiging van vervoerder.

 • Deze algemene voorwaarden heffen eerdere algemene voorwaarden op. Indien er nieuwe voorwaarden zijn wordt dit aangekondigd op de website.

Copyright © 2011-2013 Sillybus Fun & Partytravel